Zřeknutí se odpovědnosti v jednoduché angličtině

Naším posláním je poskytovat prémiové otevřené a přizpůsobené online a kombinované výukové komunikační služby a produkty a všechny naše zákazníky a potenciální zákazníky si velmi vážíme. Nikdy neuděláme nic, čím bychom vás podvedli nebo oklamali, nebudeme vás spamovat ani vás špehovat a nikdy nebudeme sdílet vaše informace s žádnou třetí stranou. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom všechny informace na této stránce prezentovali přesně a všechna svědectví jsou skutečná svědectví od skutečných lidí.


Přeložené verze obsahu, smluv a pokynů jsou poskytovány pouze pro usnadnění porozumění anglické verzi. Poskytování překladů není určeno k vytvoření právně závazné smlouvy a překlady nenahrazují právní platnost anglických verzí. V případě jakékoli nesrovnalosti nebo konfliktu má vždy přednost anglická verze a má přednost před ustanoveními v jiných jazycích.


Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Next Level GmbH neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani ujištění, pokud jde o přesnost, aktuálnost nebo úplnost obsahu obsaženého na této webové stránce nebo na jakýchkoli stránkách s touto stránkou propojených.


Zásady e-mailu

Zavázali jsme se zachovat vaši e-mailovou adresu v tajnosti. Naše seznamy předplatitelů neprodáváme, nepronajímáme ani nepronajímáme třetím stranám a vaše osobní údaje neposkytneme žádné třetí straně jednotlivcům, vládním agenturám nebo společnostem, pokud k tomu nebudou nuceni zákonem. Vaši e-mailovou adresu použijeme výhradně k poskytování včasných informací o společnosti Next Level GmbH. Společnost Next Level GmbH bude uchovávat informace, které zašlete prostřednictvím e-mailu, v souladu s platnými federálními zákony.


Soulad s CAN-SPAM

V souladu se zákonem CAN-SPAM bude ve všech e-mailech odeslaných z naší organizace jasně uvedeno, od koho e-mail pochází, a budou obsahovat jasné informace o tom, jak odesílatele kontaktovat. Kromě toho budou všechny zprávy založené na seznamu e-mailů (jako jsou zpravodaje a/nebo marketingové e-maily) také obsahovat stručné informace o tom, jak se odstranit z našeho seznamu adresátů, abyste od nás neobdrželi žádnou další komunikaci se seznamem e-mailů.


Volba/Opt-out

Naše stránka poskytuje uživatelům příležitost odhlásit se z přijímání komunikace od nás a našich partnerů tím, že si přečtete pokyny pro odhlášení, které se nacházejí ve spodní části jakéhokoli e-mailu založeného na seznamu e-mailů, který od nás kdykoli obdrží. Uživatelé, kteří si již nepřejí dostávat náš newsletter nebo propagační materiály, se mohou odhlásit ze zasílání těchto sdělení kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailu.


Zásady proti spamu

Next Level GmbH zakazuje používání svých webových stránek a/nebo služeb jakýmkoli způsobem spojeným s přenosem, distribucí nebo doručováním jakýchkoli nevyžádaných hromadných nebo nevyžádaných komerčních e-mailů (?Spam?). K rozesílání spamu nesmíte používat žádné služby Next Level GmbH. Nesmíte také doručovat nevyžádanou poštu nebo způsobit doručování nevyžádané pošty žádným zákazníkům společnosti Next Level GmbH.

V souladu se zákonem CAN-SPAM z roku 2003 (15 USC 7701, et seq., Public Law No. 108-187, byl S.877 108. Kongresu Spojených států amerických), e-mail odeslaný nebo způsobený odesláním, na nebo prostřednictvím webu nebo služby Next Level GmbH nesmí:

- používat nebo obsahovat neplatné nebo podvržené hlavičky;

- používat nebo obsahovat neplatná nebo neexistující doménová jména;

- použít jakoukoli techniku k jinému zkreslení, skrytí nebo zakrytí jakýchkoli informací při identifikaci místa původu nebo přenosové cesty;

- používat jiné prostředky klamavého oslovování;

- používat název internetové domény třetí strany nebo být přenášen z nebo prostřednictvím zařízení třetí strany bez povolení třetí strany;

- obsahovat v předmětu nepravdivé nebo zavádějící informace nebo jinak obsahovat nepravdivý nebo zavádějící obsah; nedodržovat dodatečné technické normy popsané níže;

- jinak porušovat naše Podmínky použití.

Next Level GmbH nepovoluje sklízení, těžbu nebo shromažďování e-mailových adres nebo jiných informací z nebo prostřednictvím webových stránek nebo jejich služeb. Next Level GmbH nepovoluje ani neopravňuje ostatní k používání služeb Next Level GmbH ke shromažďování, sestavování nebo získávání jakýchkoli informací o svých zákaznících nebo předplatitelích, včetně, ale nejen, e-mailových adres předplatitelů.

Next Level GmbH nepovoluje ani nepovoluje žádný pokus používat své služby způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit jakýkoli aspekt kterékoli ze služeb nebo který by mohl narušit používání a užívání jakékoli služby ANext kteroukoli jinou stranou. Servis společnosti Level GmbH.

Pokud se společnost Next Level GmbH domnívá, že dochází k neoprávněnému nebo nesprávnému používání jakékoli služby, může bez upozornění podniknout takové kroky, které podle vlastního uvážení považuje za vhodné, včetně blokování zpráv z konkrétní internetové domény, poštovního serveru nebo IP adresy. adresa. Next Level GmbH může okamžitě ukončit jakýkoli účet u jakékoli služby, o které na základě vlastního uvážení rozhodne, že je přenášena nebo je jinak spojena s jakýmkoli e-mailem, který porušuje tyto zásady.

Nic v těchto zásadách nemá za cíl udělovat jakékoli právo přenášet nebo posílat e-maily na webovou stránku a/nebo služby Next Level GmbH nebo jejich prostřednictvím. Neprosazování těchto zásad v každém případě neznamená zřeknutí se práv společnosti Next Level GmbH.

Neoprávněné použití jakýchkoli služeb společnosti Next Level GmbH v souvislosti s přenosem nevyžádaných e-mailů, včetně přenosu e-mailů v rozporu s těmito zásadami, může mít za následek občanskoprávní, trestní nebo správní sankce vůči odesílateli a osobám, které odesílateli pomáhají. .

Porušovatelé zákona CAN SPAM mohou podléhat „ukončit a přestat? příkazy nebo sankce od FTC (Federal Trade Commission) až do výše $11 000 za porušení. Trestní stíhání je také možné v případě hrubých pachatelů, což může vést k sankcím, jako jsou pokuty, propadnutí výnosů a vybavení. Nejhorší pachatelé mohou být také odsouzeni k trestu odnětí svobody.


Podmínky použití

Vstupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že budete těmito webovými stránkami vázáni Podmínky používání, všechny příslušné zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušným autorským právem a zákonem o ochranných známkách.


Práva k duševnímu vlastnictví

Všechna autorská práva, ochranné známky, patenty a další práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách a na našich webových stránkách a veškerý obsah a software umístěný na těchto stránkách zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Next Level GmbH nebo jejích poskytovatelů licencí. Použití našich ochranných známek, obsahu a duševního vlastnictví je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu společnosti Next Level GmbH. Nesmíte:

- Znovu publikovat materiál z našich webových stránek bez předchozího písemného souhlasu.

- Prodej nebo pronájem materiálu z našich webových stránek.

- Reprodukovat, duplikovat, vytvářet odvozené, kopírovat nebo jinak využívat materiál na našich webových stránkách pro jakýkoli účel.

- Redistribuovat jakýkoli obsah z naší webové stránky, včetně na jiné webové stránce.


Přijatelné použití

Souhlasíte s tím, že budete naši webovou stránku používat pouze pro zákonné účely a způsobem, který neporušuje práva, neomezuje nebo nebrání nikomu jinému v používání a požitku z webu. Zakázané chování zahrnuje obtěžování nebo způsobování úzkosti nebo nepohodlí jakémukoli jinému uživateli, přenášení obscénního nebo urážlivého obsahu nebo narušování normálního toku dialogu na našich webových stránkách.

Náš web nesmíte používat k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte používat obsah našich webových stránek pro žádné marketingové účely.


Omezený přístup

Je možné, že v budoucnu budeme muset omezit přístup k částem (nebo všem) našich webových stránek a vyhrazujeme si na to plná práva. Pokud vám kdykoli poskytneme uživatelské jméno a heslo pro přístup do zakázaných oblastí našich webových stránek, musíte zajistit, aby vaše uživatelské jméno a heslo zůstaly v tajnosti.


Revize

Next Level GmbH může tyto podmínky čas od času změnit, a proto byste měli tyto podmínky pravidelně kontrolovat. Vaše další používání našich webových stránek bude považováno za souhlas s aktualizovanými nebo upravenými podmínkami. Pokud se změnami nesouhlasíte, měli byste naše webové stránky okamžitě přestat používat.

Pokud bude některá z těchto podmínek shledána jako nezákonná, neplatná nebo jinak nevymahatelná, bude z těchto podmínek oddělena a vymazána a zbývající podmínky zůstanou v platnosti a budou nadále závazné a vymahatelné.


Omezení odpovědnosti

MATERIÁLY NA TÉTO STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY ?JAK JSOU? BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE NEXT LEVEL GMBH ANI JEJÍ ZÁSTUPCI NEBO ČINITELÉ NEODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU INFORMACÍ, ZRANĚNÍ NEBO SMRTÍ) POUŽÍVEJTE MATERIÁLY, I KDYŽ BYLA NEXT LEVEL GMBH UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ.


Zřeknutí se posudku

V SOULADU S POKYNY FTC TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DOPORUČENÍ A ODPOVĚDNÍKŮ V REKLAMĚ VĚDĚTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ:


POSUDKY OBJEVUJÍCÍ SE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU VE SKUTEČNOSTI PŘIJÍMÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TEXTU, ZVUKU NEBO VIDEA. JSOU JSOU INDIVIDUÁLNÍMI ZKUŠENOSTMI, ODRAZUJÍCÍ SKUTEČNÉ ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI TĚCH, KTEŘÍ NĚJAK ČI JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽÍVALI NAŠE PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY. JSOU VŠAK JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY A VÝSLEDKY SE LIŠÍ. NETVRDÍME, ŽE JSOU TYPICKÉ VÝSLEDKY, KTERÝCH SPOTŘEBITELÉ OBECNĚ DOSAHUJÍ. ODPOVĚDI NEJSOU POTŘEBNĚ REPREZENTUJÍCÍ VŠECHNY, KTEŘÍ POUŽIJÍ NAŠE PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY.

ZOBRAZENÉ POSUDKY (TEXT, AUDIO A/NEBO VIDEO) JSOU UVEDENY DOSLNĚ S VÝJIMKOU OPRAV GRAMATICKYCH NEBO TYPOVÝCH CHYB. NĚKTERÉ JSOU ZKRÁCENY. JINÝMI SLOVY NENÍ ZOBRAZENA CELÁ ZPRÁVA, KTERÁ POSKYTOVATEL POVĚŘENÍ PŘIJAL, KDYŽ SE ZDÁ DLOUHÝM, NEBO SE CELÝ POVĚD ZDÁ RELEVANTNÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST.


NEXT LEVEL GMBH NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁZORY NEBO KOMENTÁŘE UVEDENÉ NA NAŠICH STRÁNKÁCH. VŠECHNY POSUDKY SE OBJEVÍ PO KONTROLU VEDENÍM SPOLEČNOSTI NEXT LEVEL GMBH. NEXT LEVEL GMBH NESDÍLÍ NÁZORY, NÁHLEDY NEBO KOMENTÁŘE JAKÝCHKOLI RECENZIÍ NA TÉTO STRÁNCE A JSOU VÝHRADNĚ NÁZORY RECENZENTA.


Next Level GmbH: Marktstätte 18, 78462 Konstanz - Německo

Máte-li jakékoli dotazy týkající se informací v tomto prohlášení, prosím kontaktujte nás.

>
cs_CZCS